czwartek, 30 czerwca 2011

odwróć się/turn back


wiesz, że gdy rodziły się dziewczynki, wplątała mi się we włosy ćma? 
zmierzchnica trupia główka zwabiona jarzeniówkami. pomyślałam o śmierci. właśnie wtedy, gdy mi ją wyplątywano, a pierwsza para oczu wbijała się w moje świdrującą czernią. 
pamiętam, że śniło mi się morze, bez horyzontu, niespokojne falami świdrującymi jak te pierwsze oczy ze mnie. nie wiem, dlaczego te słowa tutaj. przyszły tak bardzo samodzielne. 

you know, that when girls were born, the moth entangled between my hairs?
Acherontia atropos lured by fluorescent light. i thought about death. just when they disentangled it, 
and the first pair of eyes was gazing into mine with penetrating blackness. 
i remember, that i dreamt about sea, without horizon, with the restless waves like these first too alive eyes.
i don` t know, why i put these words here. they came to me so very independent  


piątek, 17 czerwca 2011

Ścieżka/The Path


czekają cię ciągi wyschniętych źródeł
męczące wycieczki-ucieczki
punkty, gdy jesteś blisko

sequences of dried sources will wait for you
tiring trips-escapes
points, when you are so close

wtorek, 7 czerwca 2011

Dead Landszabiłam wszystkie zwierzęta
zakopałam je żywcem leżą teraz
w uśpionym Forum Romanum
w Mariana Trench
czasami sączą się lepką rzeką
gdy błyska ich zimne światło
łypie okiem
i przyciąga spragnionych zimnego światła
fale sejsmiczne tam nie docierają
rozbijają się w nieciągłości Lehmanna
której pozwalam dotykać
i przez którą pragnę cię przepuścić
do słodkiej stęchlizny 
Forum Romanum

i killed all my animals
i buried them alive they are now
in the sleeping Forum Romanum
in Mariana Trench
sometimes they oozes a sticky river
when their cold light flashes
glances its eyes
and attracts all thirsty of cold light
seismic waves don`t reach there
they crash in Lehmann discontinuity
which i allow to touch
and through which i desire to let you in
towards the sweet mustiness
of Forum Romanum

czwartek, 2 czerwca 2011

dead lands

pamięć dzikich zwierząt
hoduje w nas jakiś niepokój
wypłowiałą opowieść
o martwych ziemiach

chcę skrawki jałowości złapać na kartkę
słowa wytatuowały mi się w głowie

the memory of wild creatures
raises in us some kind of disquiet
the fading tale
about dead lands

i want to catch on paper the shreds of aridity
words tattooed in my mind

Nova Gutierrez  
Linda Litteral

Richard Lewer
Suzzan Blac